Language link viet nam

Hướng dẫn cách viết bài luận tiếng Anh về bình đẳng giới

Bình đẳng giới (Gender equality) không còn là vấn đề xa lạ trong thời buổi hiện tại. Được coi là chủ đề mang tính thời sự, bình đẳng giới thường dễ xuất hiện trong các bài thi năng lực tiếng Anh, trong đó có IELTS.

Với một chủ đề có độ rộng như bình đẳng giới, chúng ta hoàn toàn có thể khai thác và tiếp cận nó từ nhiều góc độ. Nếu bạn nào còn đang băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, hãy cùng Language Link Academic tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay nhé!

Hướng dẫn cách viết bài luận tiếng Anh về bình đẳng giới

1. Dàn ý bài viết

Mở bài

Giới thiệu về vấn đề bình đẳng giới

Bình đẳng giới dù không phải một vấn đề mới lạ, nhưng ở bất cứ nơi nào nó được đề cập đến tranh cãi trên phạm vi toàn thế giới. Mỗi quốc gia, mỗi vùng đất lại có quan niệm khác nhau về bình đẳng giới và chính điều này đã dẫn đến những khác biệt nhất định trong phạm vi về bình đẳng giới. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của hệ tư tưởng của nhiều quốc gia, ngày nay, bình đẳng giới đã đóng vai trò quan trọng trong xã hội và thay đổi cách nhìn của toàn thế giới về vấn đề giới tính.

(Although gender equality is a issue which does not remain too novel, it still causes global controversy. The reason that each country, and each region has different notions of gender equality explains certain disparities in its gender equality. However, thanks to the advancement of ideology of many countries, nowadays, gender equality has been shown to play a significant role in the society and changed the international perspective on gender.)

Thân bài

a) Khái niệm bình đẳng giới (Concept of gender equality)

 • Bình đẳng giới: sự đối xử công bằng giữa nam và nữ (fair treatment between men and women)

-> Có vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện học tập và phát triển như nhau (to have an equal role and to be facilitated for equal study and development)

 • Bình đẳng giới: quyền của nam giới và phụ nữ là tương đương (Gender equality: the rights of men and women are equally respected.)

-> Phụ nữ có quyền tham gia các vấn đề về chính trị, xã hội cũng như được quyền đưa ra các quan điểm và có tiếng nói riêng của mình. (Women have the right to participate in political and social issues as well as have their own opinions and raise their voices.)

b) Bình đẳng giới xưa và nay (Gender equality in the past and in the present)

Xưa: Bình đẳng giới là khái  niệm xa lạ và không được tận dụng nhiều (In the past: Gender equality was an unfamiliar concept and not taken advantage of to a large degree.)

 • Phụ nữ bị coi thường (Women were despised)
  • Phụ nữ không được đi học, họ phải ở nhà làm việc nhà (Women were not allowed to go to school, and they had to stay at home to do housework.)
  • Thậm chí nhiều trường hợp, phụ nữ bị đánh đập và mất quyền công dân. (Even in many cases, women were beaten and stripped of their citizenship)

-> Trọng nam khinh nữ (Male chauvinism)

 • Phụ nữ không có quyền công dân như nam giới (Women did not have citizenship which was similar to men’s)
 • Phụ nữ không có quyền tham gia các vấn đề về chính trị và xã hội (Women were not entitled to participate in political and social issues)
 • Phụ nữ không có quyền lên tiếng về bất cứ vấn đề gì bởi họ phải phục tùng lời của nam giới, phụ thuộc vào nam giới về mọi mặt. (Women were not empowered to raise their voice about anything because they had to obey men’s requests and depended on men in every aspects of life). 

Nay: Bình đẳng giới đã trở nên thân thuộc hơn (In the present: Gender equality becomes much more familiar)

 • Phụ nữ được coi trọng (Women are valued)
  • Phụ nữ được tiếp cận những cơ hội về việc làm và học tập tương tự như nam giới (Women have high chances to have access to employment and study opportunities which are the same as men’s.)
  • Phụ nữ không còn phải ở nhà nữa mà họ có thể ra ngoài xã hội, đi làm và độc lập về kinh tế (Women no longer have to stay at home, and they are able to go out, go to work and be independent in economic aspect.)
 • Phụ nữ được hưởng quyền công dân như nam giới (Women have the same access to citizenship as men)
  • Phụ nữ được quyền tham gia các vấn đề về chính trị, xã hội, kinh tế như biểu quyết, hoặc nắm các chức vụ quan trọng (Women are entitled to participate in political, social, economic issues such as voting, or holding important positions.)
  • Phụ nữ có quyền sử dụng quyền công dân của mình trong các vấn đề khác nhau. (Women have the right to utilize their citizenship in various matters).

Mặt tốt của bình đẳng giới (Bright sides of gender equality)

 • Xóa bỏ tư tưởng lạc hậu: trọng nam khinh nữ (To eliminate backward conception: Male chauvinism)
  • Nhiều bậc cha mẹ không còn tư tưởng là bắt buộc phải có con trai (A number of parents have no conception of having a son anymore)
  • Nam nữ được bình quyền (Men and women have equal rights)
 • Nâng cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội (To enhance the role of women in society)
  • Nữ giới được tham gia các hoạt động xã hội -> đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của xã hội (Women are allowed to participate in social activities -> to contribute more to the development of the society)
 • Đất nước phát triển và văn minh hơn (The country is more developed and civilized)
  • Những tư tưởng xấu bị loại bỏ -> tư tưởng tích cực thay thế -> đất nước ngày càng văn minh (Narrow conception is abolished -> positive thoughts replace -> the country is civilized from time to time)
  • Phụ nữ đảm nhiệm một phần các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước (Women are in charge of important positions in the state apparatus)

Mặt trái của bình đẳng giới (The dark side of gender equality)

 • Đôi khi, phụ nữ quá chú trọng đến công việc mà bỏ bê gia đình (Sometimes, women pay much attention to their work without taking care of their families)
 • Tỷ lệ phụ nữ độc thân ngày càng cao vì họ cho rằng họ có thể tự lo cho bản thân mà không cần lập gia đình. (The proportion of single women is increasing since they believe that they are capable of taking care of themselves without getting married). 

Kết bài

 • Tổng kết lại tầm quan trọng của bình đẳng giới: Bình đẳng giới là một quan điểm cực kỳ tiến bộ, và cũng là quan điểm cần thiết trong xã hội hiện đại. Chúng ta cần phải phát huy hơn nữa vai trò của mỗi cá nhân nói chung và toàn xã hội nói riêng trong việc xây dựng một xã hội bình đẳng giới. (Gender equality is a significantly progressive perspective as well as a necessary one in a modern society. It is vital to further promote the role of each individual in general and the whole society in particular in enhancing a gender-equal society.)

2. Bài viết mẫu

Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần dàn ý rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành viết bài thôi. Với dàn ý như trên, việc viết thành một bài hoàn chỉnh sẽ chẳng có gì khó khăn. Dưới đây là bài viết mà chúng ta có được từ dàn ý trên, các bạn cùng tham khảo nhé.

Although gender equality is an issue which does not remain too novel, it still causes global controversy. The reason that each country and each region has different notions of gender equality explains certain differences in its gender equality. However, thanks to the advancement of the ideology of many countries, nowadays, gender equality has been shown to play a significant role in society and changed the international perspective on gender.

First of all, it is important to understand what is gender equality for proper application. Gender equality means fair treatment between men and women. This means that women also have an equal role as men and to be facilitated for study and development, assisting them to have high opportunities to improve their qualification. Besides, gender equality implies the rights of men and women are equally respected.

Women have the right to participate in political and social issues as well as have their own opinions and raise their voices; hence, they are liable to the law as men do. This is an advanced concept that needs to be maintained and used in a proper way to better modern society.

However, it takes a long time for this perspective to emerge. In the past, there was nothing called gender equality. Gender equality was an unfamiliar concept and not taken advantage of to a large degree. As a result, women were despised, leading to the fact that women were not allowed to go to school, and they had to stay at home to do housework. Even in many cases, women were beaten and stripped of their citizenship. It became worse that such thinking resulted in what was called male chauvinism. Furthermore, women did not have a citizenship which was similar to men’s. Owing to being stripped of citizenship, women were not entitled to participate in political and social issues.

Women were not empowered to raise their voice about anything because they had to obey men’s requests and depended on men in every aspect of life. Nevertheless, nowadays, such bad things have changed. Gender equality becomes much more familiar, indicating that women are valued. Thanks to these changes, women have high chances to have access to employment and study opportunities which are the same as men’s. Women no longer have to stay at home, and they are able to go out, go to work and be independent in the economic aspect.

More specially, women have the same access to citizenship as men. Until now, women are entitled to take part in political, social, economic issues such as voting, or holding important positions. Additionally, women have the right to utilize their citizenship in various matters, from which they are not abused anymore. Such advancement is absolutely a big transition to a society in general and to the women in particular.

Thanks to gender equality, society has gained many of achievements. Firstly, it can be said that backward conception which is male chauvinism is eliminated. A number of parents have no conception of having a son anymore. In fact, numerous parents enjoy a happy life with their daughters. Also, men and women have equal rights with the disappearance of male chauvinism. Next, the role of women in society is enhanced with the aid of gender equality. Women are allowed to participate in social activities; therefore, they get a high chance to contribute more to the development of the society in various fields such as economy, politics, and environment.

More importantly, the country is more developed and civilized. As narrow conception is abolished and replaced by positive thoughts, the country is civilized from time to time. This shows that until now, women have been in charge of important positions in the state apparatus. This bright side of gender equality is undeniable as its results are significantly proved in our modern society.

Despite its advantages, gender equality still brings some weaknesses. Sometimes, women pay much attention to their work without taking care of their families. The fact that they play an important role in their work causes them to spend much of their time dealing with their work rather than looking after their husbands and children. Also, the proportion of single women is increasing since they believe that they are capable of taking care of themselves without getting married. Such drawbacks should be reduced to ensure a balanced improvement of the world in general and of each country in particular.

Gender equality is a significantly progressive perspective as well as a necessary one in modern society. It is vital to further promote the role of each individual in general and the whole society in particular in enhancing a gender-equal society.

Số từ: 766

Hướng dẫn cách viết bài luận tiếng Anh về bình đẳng giới

Bài dịch:

Mặc dù bình đẳng giới là một vấn đề không quá mới lạ nhưng vẫn gây ra nhiều tranh cãi trên phạm vi toàn thế giới. Mỗi quốc gia, mỗi vùng đất lại có quan niệm khác nhau về bình đẳng giới và chính điều này đã dẫn đến những khác biệt nhất định trong phạm vi về bình đẳng giới. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của hệ tư tưởng của nhiều quốc gia, ngày nay, bình đẳng giới đã đóng vai trò quan trọng trong xã hội và thay đổi cách nhìn của toàn thế giới về vấn đề giới tính. 

Trước hết, điều quan trọng là chúng ta cần hiểu bình đẳng giới tính nghĩa là gì để có thể áp dụng một cách đúng đắn. Bình đẳng giới có nghĩa là sự đối xử công bằng giữa nam và nữ. Điều đó có nghĩa là, phụ nữ và nam giới có vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện học tập và phát triển như nhau. Bên cạnh đó, bình đẳng giới còn mang hàm ý là quyền của nam giới và phụ nữ là tương đương.

Phụ nữ có quyền tham gia các vấn đề về chính trị, xã hội cũng như được quyền đưa ra các quan điểm và có tiếng nói riêng của mình; do đó, họ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như nam giới. Đây là một tư tưởng tiên tiến cần được duy trì và áp dụng một cách phù hợp để làm xã hội hiện đại trở nên tốt hơn. 

Tuy nhiên, phải mất một khoảng thời gian dài trước khi tư tưởng này xuất hiện. Trong quá khứ, không có khái niệm bình đẳng giới. Bình đẳng giới là khái niệm xa lạ và không được tận dụng nhiều. Kết quả là, phụ nữ bị coi thường, từ đó dẫn đến một thực tế là, phụ nữ không được đi học, họ phải ở nhà làm việc nhà. Thậm chí nhiều trường hợp, phụ nữ bị đánh đập và mất quyền công dân. Điều tồi tệ hơn là, suy nghĩ đó đã dẫn tới tư tưởng gọi là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hơn thế nữa, phụ nữ không có quyền công dân như nam giới. Do bị tước đoạt quyền công dân, phụ nữ không có quyền tham gia các vấn đề về chính trị và xã hội.

Phụ nữ không có quyền lên tiếng về bất cứ vấn đề gì bởi họ phải phục tùng lời của nam giới, phụ thuộc vào nam giới về mọi mặt. Tuy nhiên, ngày nay, những tư tưởng xấu đó đã thay đổi. Ngày nay, khái niệm bình đẳng giới đã trở nên thân thuộc hơn, từ đó, phụ nữ được coi trọng. Nhờ những thay đổi này, phụ nữ có nhiều cơ hội được tiếp cận những cơ hội về việc làm và học tập tương tự như nam giới. Phụ nữ không còn phải ở nhà nữa mà họ có thể ra ngoài xã hội, đi làm và độc lập về kinh tế. Bên cạnh đó, phụ nữ được hưởng quyền công dân như nam giới, giúp họ không còn bị lăng mạ như trước kia nữa.

Đặc biệt hơn, phụ nữ được hưởng quyền công dân như nam giới. Ngày này, phụ nữ được quyền tham gia các vấn đề về chính trị, xã hội, kinh tế như biểu quyết, hoặc nắm các chức vụ quan trọng. Ngoài ra, phụ nữ có quyền sử dụng quyền công dân của mình trong các vấn đề khác nhau. Sự tiến bộ như vậy hoàn toàn là một bước chuyển lớn đối với một xã hội nói chung và với phụ nữ nói riêng.

Nhờ có bình đẳng giới mà xã hội đã đạt được những thành tựu nhất định. Đầu tiên, có thể nói rằng, tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ đã bị xóa bỏ. Nhiều bậc cha mẹ không còn tư tưởng là bắt buộc phải có con trai. Trên thực tế, rất nhiều gia đình tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên những người con gái của họ. Bên cạnh đó, nam nữ được bình quyền do tư tưởng trọng nam khinh nữ đã không còn nữa. Một thành tự khác là vai trò của người phụ nữ trong xã hội đã được nâng cao nhờ có bình đẳng giới. Nữ giới được tham gia các hoạt động xã hội, do đó, họ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của xã hội trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, và môi trường.

Quan trọng hơn, đất nước phát triển và văn minh hơn. Do những tư tưởng xấu bị loại bỏ và được thay thế bởi những tư tưởng tích cực nên đất nước ngày càng văn minh hơn. Điều này cho thấy rằng, phụ nữ đảm nhiệm một phần các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Mặt tốt của bình đẳng giới là không thể phủ nhận bởi kết quả của nó được chứng minh rất nhiều trong xã hội hiện đại của chúng ta.

Mặc dù bình đẳng giới có những lợi ích như vậy, nhưng nó vẫn mang lại một số điểm yếu. Đôi khi, phụ nữ quá chú trọng đến công việc mà bỏ bê gia đình. Thực tế là nữ giới đóng một vai trò quan trọng trong công việc của họ khiến họ phải dành nhiều thời gian để giải quyết công việc của mình thay vì chăm sóc cho chồng con. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ độc thân ngày càng cao vì họ cho rằng họ có thể tự lo cho bản thân mà không cần lập gia đình. Những hạn chế như vậy cần được giảm bớt để đảm bảo sự phát triển cân bằng của thế giới nói chung và của mỗi quốc gia nói riêng.

Bình đẳng giới là một quan điểm cực kỳ tiến bộ, và cũng là quan điểm cần thiết trong xã hội hiện đại. Chúng ta cần phải phát huy hơn nữa vai trò của mỗi cá nhân nói chung và toàn xã hội nói riêng trong việc xây dựng một xã hội bình đẳng giới. 

Các từ/cụm từ mới:

 • gender equality (n): bình đẳng giới
 • novel (adj): mới
 • controversy (n): tranh cãi
 • ideology (n) hệ tư tưởng
 • play a significant role (v): đóng vai trò quan trọng
 • fair treatment (n) đối xử công bằng
 • are liable to (adj): chịu trách nhiệm
 • take advantage of st (n): tận dụng cái gì
 • despised (adj): bị coi thường, coi khinh
 • strip st of (v): tước đoạt cái gì
 • citizenship (n): quyền công dân
 • result in (v): dẫn đến (kết quả)
 • male chauvinism (n): tư tưởng trọng nam khinh nữ
 • to be entitled to (v) được quyền làm gì
 • participate in (v): tham gia
 • to be not empowered to (v): được trao quyền làm gì
 • have access to (v): tiếp cận cái gì
 • civilize (v): văn minh hóa
 • pay attention to (v): chú trọng 
 • take care of sb (v) = look after sb (v): chăm sóc ai
 • single woman (n): phụ nữ độc thân
 • getting married (v): lập gia đình/ kết hôn
 • gender-equal society (n): xã hội bình đẳng giới

Vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu cách viết bài luận tiếng Anh về bình đẳng giới. Đây là chủ đề tương đối khó và có thể khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau. Với chủ đề này, chúng ta cần có kiến thức một chút về chính trị để có thể đưa ra những luận điểm là lập luận sắc bén.

Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm về những chủ đề và học cách viết cũng như những từ/cụm từ mới thông qua các khóa học của Language Link Academic như Tiếng Anh Dự bị Đại học Quốc tế, và Tiếng Anh Giao tiếp Chuyên nghiệp. Theo dõi Language Link Academic để học thêm nhiều bài viết mới nhé. 

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

từ vựng tiếng anh học thuật

Cách học từ vựng tiếng Anh học thuật từ A đến Z cho mọi trình độ

Tin tổng hợp 27.10.2020

Trong quá trình theo học tại nước ngoài, hệ thống từ vựng tiếng Anh học thuật là nền tảng vững chắc và cơ bản [...]
Sách tiếng Anh học thuật

Sách tiếng Anh học thuật cho kỹ năng Viết bạn không thể bỏ qua

Tin tổng hợp 27.10.2020

Đúng như tên gọi, tiếng Anh học thuật được ử dụng trong các môi trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu [...]
học tiếng anh học thuật ở đâu tốt

“Học tiếng Anh học thuật ở đâu tốt và hiệu quả nhất cho sinh viên?”

Tin tổng hợp 14.10.2020

"Học tiếng Anh học thuật ở đâu tốt và hiệu quả" - Đây chắc hẳn là mối băn khoăn của nhiều đối tượng khi bắt [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!