Thể lệ cuộc thi

Cơ cấu giải thưởng

01 suất

HỌC BỔNG 100% học phí
khóa học bất kỳ tại
Language Link Academic

01 suất

HỌC BỔNG 50% học phí
khóa học bất kỳ tại
Language Link Academic

01 suất

HỌC BỔNG 30% học phí
khóa học bất kỳ tại
Language Link Academic

02 suất

HỌC BỔNG 20% học phí
khóa học bất kỳ tại
Language Link Academic

99+ suất

HỌC BỔNG 10% học phí
khóa học bất kỳ tại
Language Link Academic

Call Us