Bài tập ôn tập tiếng Anh 5

Tổng hợp kiến thức và các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5

Tiếp nối bài chia sẻ về tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 5 theo chương trình mới, Language Link Academic xin gửi tới các bậc phụ huynh, quý thầy cô, và các em học sinh các kiến thức ngữ pháp trọng điểm kèm bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án chi tiết bên dưới, nhằm giúp các em học sinh có cơ hội được thực hành và khắc sâu kiến thức đã học.

Trước khi bắt tay vào thử sức với các bài tập bên dưới, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 cập nhật theo chương trình mới nhất để tổng hợp lại lý thuyết về từ vựng một cách hệ thống. 

I. Tiếng Anh lớp 5 học những kiến thức gì?

Tổng hợp các kiến thức ngữ pháp trọng điểm của tiếng Anh lớp 5

Tổng hợp các kiến thức ngữ pháp trọng điểm của tiếng Anh lớp 5

Lớp 5 là thời điểm sắp chuyển giao giữa cấp 1 và cấp 2. Nếu như ở những lớp dưới, bé học tiếng Anh chủ yếu tiếp xúc nhiều với nghe và nói, vừa học vừa chơi để quen dần với loại ngôn ngữ này, thì tiếng Anh lớp 5 buộc bé phải học thêm về một số loại ngữ pháp cơ bản. Đây là nền tảng giúp bé có được kiến thức vững chắc, chuẩn bị cho các chương trình học khó hơn vào cấp 2. 

Hãy theo dõi một số chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà bé lớp 5 cần học được Language Link Academic tổng hợp dưới đây.

Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết một số loại thì cơ bản
  • Thì hiện tại đơn
  • Thì hiện tại tiếp diễn
  • Thì quá khứ đơn
  • Thì tương lai đơn
Các dạng câu hỏi cơ bản
  • Câu hỏi Yes/No
  • Câu hỏi có từ để hỏi: who (ai), what (cái gì), where (ở đâu), when (khi nào), why (tại sao), how (như thế nào), how often (bao lâu một lần), how much/how many (hỏi về số lượng, gái cả), how far (hỏi về khoảng cách)
Cách sử dụng chính xác các giới từ on, in, at, but, 
Các dạng thức của động từ Những động từ theo sau là V-ing hay to V

Hãy truy cập thêm vào thư viện ngữ pháp tiếng Anh của Language Link Academic để học chi tiết hơn về các kiến thức này nhé.

Sau khi đã nắm chắc kiến thức rồi, hãy cùng chúng mình ôn tập các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 hay gặp nhất trong các kỳ thi để ghi nhớ lâu hơn và nhuần nhuyễn hơn các kiến thức đã học nhé.

II. Tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 

Hãy làm thật nhiều bài tập tiếng Anh lớp 5 để đạt kết quả cao trong các kỳ thi

Hãy làm thật nhiều bài tập tiếng Anh lớp 5 để đạt kết quả cao trong các kỳ thi

Bài 1: Chọn đáp án đúng – Dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 thường gặp

1. He tried to join the army but he was…………because of his poor health.

                        a. tried out                                        b. put out
                        c. turned off                                      d. turned down

2. Where ………..all this morning? It’s nearly midday.

                        a. were you                                       b. are you
                        c. have you been                              d. are you being

3. I will do anything but …………..the dishes.
                        a. wash                                              b. to wash
                        c. washing                                         d. will wash

4. ………………you mention it, I do remember the accident.

                        a. if only                                            b. now that
                        c. no matter                                      d. so that

5. We’re late , I expect the film………….by the time we get to the theatre.

                        a. have started                                 b. will start
                        c. will be start                                   d. will have start

6. ……………will Mr. Brown be able to regain control of the company.

                        a. with hard working                   b. in spite of his hard work
                        c. only if he work hard                d. only with hard work

7. Having been asked to speak at the conference, ………………. .
                        a. some notes were prepared for Dr. Clark
                        b. some notes were prepared by Dr. Clark
                        c. Dr. Clark prepared some notes
                        d. the members were pleased to hear Dr. Clark

8. I remember ………..him say the grass needed …………. .

                        a. hearing/cutting                             b. hearing/ to cut
                        c. to hear/ to be cut                          d. to hear/ cutting
9. I wish ………..me a new one instead of having it ……………as you did.

                        a. would give/ to repair                   b. gave / to repair
                        c. had given/ to be repair                d. had given/ repaired

10. The boy could not find his six-pence anywhere………..get his arm out.

                        a. nor could be                                 b. nor he could
                        c. neither he could                           d. either he could not

11. Had he not been so busy taking the diamonds, he ………….the blow.

                        a. would feel                                    b. had been feeling
                        c. had left                                        d. would have left

12. The construction of the new road is…………..winning the support of local residents.

                        a. thanks to                                      b. reliant on
                        c. dependent on                               d. Responsible

13. No matter how angry he was, he would never …………..to violence.

                        a. resolve                                         b. resource
                        c. exert                                             d. Resort

14. After leaving school, Nigel decided to…………in the army.
                        a. enlist                                            b. enroll
                        c. register                                         d. Sign

15. ………………a fire, hotel guests are asked to remain calm.

                        a. as a result of                                  b. in the event of
                        c. by reason of                                   d. in the time of
16. When I went into dining room next morning, the………………of the dinner were still on the table.

                        a. remains                                        b. results
                        c. remnants                                      d. Relics

17. I will keep you application …………..file for the time being.

                        a. in                                                   b. with
                        c. on                                                  d. at 

18. She……………. wanted a house overlooking the sea.

                        a. particularly                                   b. strongly
                        c. essentially                                    d. Extremely

19. For centuries Rome was the ……………power in the Mediterranean.

                        a. utmost                                          b. superlative
                        c. overruling                                     d. supreme

20. I couldn’t tell what time it was because workman had removed the……….of the clock.

                        a. hands                                            b. pointers
                        c. arms                                              d. Fingers

21. Supposing I …………..to agree to your request, how do you think the other students would feel?
                        a. would                                            b. am
                        c. were                                              d. Could

22. I hope you won’t take ………………if I tell you the truth. 
                        a. annoyance                                    b. offence
                        c. resentment                                    d. irritation

23. His failure………..great disappointed to his parents.
                        a. forced                                            b. made
                        c. caused                                           d. Provided

24. While politicians argue about nuclear weapons, ordinary people are simply concern …………… staying alive.

                        a. of                                                  b. with
                        c. for                                                 d. In

25. I’ so tired that I can take…………..what you’re saying.
                        a. up                                                 b. out
                        c. in                                                  d. On

26. The Committee took just thirty minutes to ……………the conclusion that action was necessary.

                        a. judge                                             b. make
                        c. decide                                           d. Reach

27. After his girlfriend left him, George determined never………….in love again.

                        a. to fall                                            b. falling
                        c. for to fall                                       d. having fallen

28. Few pleasures will be equal………….of a cool drink on a hot day.
                        a. it                                                    b. hat
                        c. such                                              d. This

29. He phoned to tell me that he couldn’t come tomorrow because he …………to the dentist.

                        a. had gone                                     b. was going
                        c. would go                                      d. went

30. …………..his advice, I would never have got the job.

                        a. except                                           b. apart from
                        c. but for                                           d. as for

Bài 2: Dạng bài hoàn thành các câu tiếng Anh sau 

1. Hỏi ai đó đến từ đâu:

  • Where are you ……………………….. ? – I ……………………….. from Vietnam
  • ……………………….. is he/she from? – He/She ……………………….. from England

2. Hỏi một người là ai: Đây / Kia là ai?

……………………….. is this/ that? – This / That ……………………….. Linda.

3. Hỏi – Đáp về tuổi:

How ……………………….. are you? – I am ……………………….. years old.

4. Hỏi – Đáp về ngày sinh nhật: Khi nào đến sinh nhật của….? Đó là vào tháng….

When is your ………………………..? – It’s ……………………….. June.

5. Chúc mừng ngày sinh nhật:

……………………….. birthday, Mai.

6. Cám ơn và phản hồi ý kiến: Cám ơn. / Không có gì.

Thanks (Thank you) – You are …………………………

7. Xin lỗi và phản hồi ý kiến: Xin lỗi! Không sao.

I’m ………………………… – ……………………….. at all.

8. Mời dùng thức ăn và đồ uống: Mời bạn dùng….nhé?

Would you ……………………….. some milk? – Yes, …………………………/ No, …………………………

9. Diễn tả khả năng: Bạn có thể …….?

……………………….. you swim? – Yes, I …………………………

Can ……………………….. dance? – No, I …………………………

10. Giới thiệu tên các đồ vật: Đây là những…./ Kia là những…..

These/ Those ……………………….. school bags.

11. Định vị trí của vật: Chúng ớ trong/ trên….

They are ……………………….. the box. / They are ……………………….. the table.

12. Hỏi đáp số lượng đếm được: Có bao nhiêu……? / Có 1,2,3,….

How ……………………….. pencils are there? – There …………….. one./ There ……….. two/ three…

13. Đoán sở thích về một môn học: ( ….có thích môn … không?)

Do you ……………………….. Math? – Yes, ……………………….. do./ No, I …………………………

14. Hỏi đáp về các môn học ưa thích:

What ……………………….. do you like? – I ……………………….. English..

15. Hỏi đáp về các môn học trong ngày: Hôm nay……học các môn gì?Hôm nay học môn…

What subject do you ……………………….. today?- I have English ……………………….. Art.

16. Hỏi đáp về lý do ưa thích một môn học : Vì sao … thích môn…? Bởi vì…..thích…

Why do you ……………………….. Music? – ……………………….. I like to sing.

17. Hỏi đáp về lịch học một môn trong tuần: Khi nào …. học môn……? … học nó vào thứ…..

When ……………………….. you have English? – I have it ……………………….. Wednesday

and Thursday.

Bài 3: Dạng viết lại thành một câu tiếng Anh hoàn chỉnh

1. Where / from / are/ you?

………………………………………………………………………………………

2. These/ bags/ are /school.

………………………………………………………………………………………

3. They /box /are/ in /the.

………………………………………………………………………………………

4. subject/ What’s /your /favorite?

………………………………………………………………………………………

5. I/ English / and / Art/ have.

………………………………………………………………………………………

6. you / have /do / When /English?

………………………………………………………………………………………

7. birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

8. you/ like/ Do/ Math?

………………………………………………………………………………………

9. dance/ I / can’t.

………………………………………………………………………………………

10. birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Hãy cùng kiểm tra đáp án bạn nhé

Hãy cùng kiểm tra đáp án bạn nhé

Bài 1

1 D 11 D 21 C
2 C 12 C 22 B
3 A 13 D 23 C
4 B 14 A 24 B
5 D 15 B 25 C
6 D 16 A 26 D
7 C 17 C 27 A
8 A 18 A 28 B
9 D 19 D 29 B
10 A 20 A 30 C

Bài 2

1. Where are you from? I am from Vietnam

    Where is he/she from? – He/She is from England

2. Who is this/ that? – This / That is Linda.

3. How old are you? – I am ten years old.

4. When is your birthday? – It’s in June.

5. Happy birthday, Mai.

6. Thanks (Thank you) – You are welcome

7. I’m sorryNot at all.

8. Would you like some milk? – Yes, please/ No, thanks

9. Can you swim? – Yes, I can

    Can you dance? – No, I can’t

10. These/ Those are school bags.

11. They are in the box. / They are on the table.

12. How many pencils are there? – There is one./ There are two/ three pencils

13. Do you like Math? – Yes, I do./ No, I don’t

14. What subject do you like? – I like English

15. What subject do you have today?- I have English and Art.

16. Why do you like Music? – Because I like to sing.

17. When do you have English? – I have it on Wednesday and Thursday.

Bài 3

1. Where are you from?

2. These are school bags.

3. They are in the box.

4. What’s your favorite subject?

5. I have English and Art or I have Art and English.

6. When do you have English?

7. When is your birthday?

8. Do you like Math?

9. I can’t dance.

10. When is your birthday?

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, hãy thử kiểm tra đáp án xem bạn dành được bao nhiêu điểm nhé. Một lưu ý ở bước này mà Language Link Academic muốn chia sẻ nhằm giúp bạn hạn chế tối đa việc mắc lại những lỗi sai trong bài kiểm tra này một lần nữa – đó là chữa bài của bạn thật chi tiết.

Bạn có thể dùng một cuốn vở để ghi chép lại những câu bạn làm sai, phân tích lỗi sai đó là do đâu? Bạn quên từ vựng hay bạn nhầm nó với một cấu trúc khác? Khi biết được lý do, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm ra giải pháp và phần kiến thức bạn cần ôn tập lại kỹ càng hơn. Thực hành việc ghi chép này một thời gian, bạn hẳn sẽ ngạc nhiên về hiệu quả mà nó đem lại đó. Bên cạnh đó, đừng quên học thêm tiếng Anh qua kênh Youtube để đỡ cảm thấy nhàm chán bạn nhé.

Trên đây là tổng hợp một số bài tập quan trọng giúp bạn ôn tập kiến thức về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 theo chương trình mới nhất của mình. Hiện nay, Language Link Academic đã nghiên cứu và đưa vào giảng dạy khóa học dành riêng cho các bạn học sinh 5, với định hướng thích nghi và làm quen với các kiến thức cơ bản, xây dựng nền tảng vững chắc cho lộ trình học Tiếng Anh dài hạn về sau.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin cần thiết tại chương trình Tiếng Anh chuyên Tiểu học, Language Link Academic hy vọng được đồng hành cùng bạn trong hành trình xây dựng cho mình một môi trường học tập Tiếng Anh đồng thời phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết.

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chủ đề Đồ uống: Nắm lòng từ vựng và mẫu câu giao tiếp

Chủ đề Đồ uống: Nắm lòng từ vựng và mẫu câu giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Anh 29.11.2023

Chủ đề Đồ uống: Nắm lòng từ vựng và mẫu câu giao tiếp tập trung vào việc hiểu và ử dụng từ vựng liên quan [...]
Chủ đề Giao tiếp khách sạn: Nắm lòng từ vựng và mẫu câu giao tiếp

Chủ đề Giao tiếp khách sạn: Nắm lòng từ vựng và mẫu câu giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Anh 29.11.2023

Bạn rất muốn nắm vững từ vựng và mẫu câu giao tiếp khách ạn để có thể tương tác hiệu quả và thuận lợi hơn [...]
Nắm lòng từ vựng và mẫu câu giao tiếp chủ đề Nghề nghiệp

Chủ đề Nghề nghiệp: Nắm lòng từ vựng và mẫu câu giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Anh 29.11.2023

Trong thế giới ngày nay, việc nắm vững từ vựng và mẫu câu giao tiếp liên quan đến chủ đề Nghề Nghiệp là một [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!