Những caption tiếng Anh sâu lắng làm nổi bật cho story của bạn

Những caption tiếng Anh sâu lắng làm nổi bật cho story của bạn

Đôi khi, tại một thời điểm nào đó, chúng ta có những cảm xúc, những ý nghĩ chẳng thể nói thành lời. Thông qua những bức hình, những trạng thái trên facebook hay instagram, chúng ta dễ dàng bày tỏ, thổ lộ nó. Có thể bạn đang muốn viết điều gì đó để chữa lành trái tim, để tìm được sự bình yên trong cuộc sống. Hay bạn muốn chia sẻ những điều tuyệt vời bạn thấy trong chuyến du lịch. Những dòng caption tiếng Anh đầy sâu lắng được Language Link Academic sưu tầm dưới đây có thể sẽ giúp ích cho bạn.

I. Những caption tiếng Anh truyền cảm hứng được trích từ những cuốn sách hay

Những caption tiếng Anh truyền cảm hứng được trích từ những cuốn sách hay

Những caption tiếng Anh truyền cảm hứng được trích từ những cuốn sách hay

1. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better, too.

Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn

2. One is loved because one is loved. No reason is needed for loving.

Một người được yêu thương chỉ vì họ đáng được yêu thương. Không cần có bất kỳ lý do nào cho tình yêu thương cả

3. People are capable, at any time in their lives, of doing what they dream of.

Vào bất kỳ thời điểm nào đó trong cuộc đời, mỗi người đều có khả năng thực hiện những gì họ mơ ước

4. The mind, once stretched by a new idea, never returns to its original dimensions.

Một khi tư duy được mở rộng, nó sẽ không bao giờ quay trở lại vùng đất chật hẹp ban đầu.

5. If you can concentrate always on the present, you’ll be a happy man. Life is the moment we are living now.

Nếu bạn có thể luôn tập trung vào hiện tại, bạn sẽ là một người hạnh phúc. Cuộc sống là khoảnh khắc chúng ta đang sống bây giờ.

6. We have to continue to learn. We have to be open. And we have to be ready to release our knowledge in order to come to a higher understanding of reality.

Chúng ta phải tiếp tục học hỏi. Chúng ta phải cởi mở. Và chúng ta phải sẵn sàng giải phóng kiến thức của mình để đạt được hiểu biết cao hơn về thực tại.

7. He who has a why to live can bear almost any how.

Người có một lý do để sống có thể chịu đựng bất cứ điều gì.

8. Sometimes the soul needs a little rest to come back its very best.

Đôi khi tâm hồn cần nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần tốt nhất.

9. Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.

Niềm hy vọng là điều quan trọng vì nó có thể làm cho thời điểm hiện tại bớt khó khăn hơn. Nếu chúng ta tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn, chúng ta có thể chịu đựng khó khăn ngày hôm nay

10. I promise myself that I will enjoy every minute of the day that is given me to live.

Tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ tận hưởng từng phút trong ngày mà tôi được sống

II. Những caption tiếng Anh giúp bạn cảm thấy bình yên trong cuộc sống

Những caption mang lại sự bình yên, lắng đọng

Những caption mang lại sự bình yên, lắng đọng

1. We can realize peace right in the present moment with our look, our smile, our words, and our actions. Each step we make should be peace. Each step we make should be joy. Each step we make should be happiness. If we are determined , we can do it. We don’t need the future. We can smile and relax. Everything we want is right here in the present moment.

(Chúng ta có thể nhận ra sự bình an ngay trong giây phút hiện tại bằng cái nhìn, nụ cười, lời nói và hành động của chúng ta. Mỗi bước chúng ta thực hiện nên được bình an. Mỗi bước chúng ta thực hiện nên là niềm vui. Mỗi bước chúng ta thực hiện nên là hạnh phúc. Nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta sẽ làm được. Chúng ta không cần tương lai. Chúng ta có thể mỉm cười và thư giãn. Tất cả mọi thứ chúng ta muốn là ngay tại đây trong thời điểm hiện tại)

2. Happiness is the settling of the soul into its most appropriate spot.

Hạnh phúc là đặt tâm hồn vào vị trí thích hợp nhất.

3. What you are looking for is already in you…You already are everything you are seeking

Những gì bạn đang tìm kiếm đã ở trong bạn…Bạn đã là tất cả những gì bạn đang tìm kiếm

4. A true partner or friend is one who encourages you to look deep inside yourself for the beauty and love you’ve been seeking.

Một đối tác hoặc một người bạn thực sự là người khuyến khích bạn nhìn sâu vào bên trong bản thân để tìm ra vẻ đẹp và tình yêu mà bạn đang tìm kiếm.

5. Don’t let the behavior of others destroy your inner peace

Đừng để hành vi của người khác phá hủy sự bình an trong nội tâm của bạn

6 In the midst of movement and chaos, keep stillness inside of you.

Giữa sự chuyển động và hỗn loạn, hãy giữ sự tĩnh lặng bên trong bạn

7. There is no way to peace. Peace is the way

Không có con đường nào dẫn đến sự bình yên. Bình yên tự nó chính là con đường

8. Promise yourself to be so strong that nothing can disturb your peace of mind.

Hãy tự hứa với bản thân rằng sẽ mạnh mẽ đến mức không gì có thể làm xáo trộn sự bình yên trong tâm hồn bạn

9. You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by realizing who you are at the deepest level.

Bạn tìm thấy sự bình yên không phải bằng cách sắp xếp lại hoàn cảnh của cuộc đời mình, mà bằng cách nhận ra bạn là ai ở mức độ sâu sắc nhất

10. It’s important that what thoughts you are feeding into your mind because your thoughts create your belief and experiences. You have positive thoughts and you have negative ones too. Nurture your mind with positive thoughts: kindness, empathy, compassion, peace, love, joy, humility, generosity, etc. The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life.

Điều quan trọng là bạn đang nuôi dưỡng những suy nghĩ nào trong tâm trí mình bởi vì những suy nghĩ của bạn tạo nên niềm tin và trải nghiệm của bạn. Bạn có những suy nghĩ tích cực và bạn cũng có những suy nghĩ tiêu cực. Hãy nuôi dưỡng tâm trí bạn bằng những suy nghĩ tích cực: lòng tốt, sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, hòa bình, tình yêu, niềm vui, sự khiêm tốn, sự hào phóng, v.v. Bạn càng nuôi dưỡng tâm trí mình bằng những suy nghĩ tích cực, bạn càng có thể thu hút những điều tuyệt vời vào cuộc sống của mình.

III. Những dòng caption chữa lành trái tim bạn

Cập nhật trạng thái với những dòng status chữa lành trái tim

Cập nhật trạng thái với những dòng status chữa lành trái tim

1. One day, this pain won’t ache, your eyes won’t weep and the heart won’t grieve, you will be at peace, and move on.

Một ngày nào đó, nỗi đau này không còn khiến bạn cảm thấy nhức nhối, đôi mắt bạn không còn nước mắt và trái tim không còn đau đớn nữa. Bạn sẽ trở nên bình yên và bước tiếp

2. You can love someone and still choose to say goodbye to them. You can miss a person every day and still be glad that they are no longer in your life.

Bạn có thể yêu một ai đó và vẫn chọn nói lời chia tay. Bạn có thể nhớ ai đó mỗi ngày và vẫn biết ơn vì họ không có trong cuộc đời của bạn.

3. Be with you. Love yourself. In all the ways, only you can do. Now is the time, to find your heart again. And when you are ready, love will come your way. Let go of what didn’t stay

Hãy ở bên cạnh bạn. Yêu chính mình bản thân mình. Bằng mọi cách, chỉ bạn mới có thể làm được. Bây giờ là lúc để tìm lại trái tim của bạn. Và khi bạn sẵn sàng, tình yêu sẽ đến. Hãy buông bỏ những gì đã không ở lại.

4. Our hearts cannot grow stronger without knowing the feeling of pain. Just as wildflowers cannot stand tall without the showers of rain.

Trái tim của chúng ta không thể mạnh mẽ hơn nếu không biết đến cảm giác đau đớn. Cũng như những bông hoa dại không thể vươn cao nếu không có mưa rào.

5. I found happiness when i understood that I’m the light in my own darkness.

Tôi tìm thấy hạnh phúc khi tôi hiểu rằng tôi là ánh sáng trong bóng tối của chính mình.

6. To feel lost is natural. In time you will find yourself, where you need to be, and be more settled within your surroundings

Cảm thấy lạc lõng là điều đương nhiên. Theo thời gian, bạn sẽ tìm thấy chính mình, nơi bạn cần đến và trở nên ổn định hơn với môi trường xung quanh.

7. Other things may change us, but we start and end with the family.

Những điều khác có thể thay đổi chúng ta, những chúng ta bắt đầu và kết thúc với gia đình.

8. The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it.

Khoảnh khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy nó.

9. In true love, you attain freedom.

Trong tình yêu đích thực, bạn được tự do

10. When you love someone, you think that you have to offer that person the best you have. The best thing we can offer another person is our true presence.

Khi bạn yêu một ai đó, bạn nghĩ rằng bạn phải dành cho người đó những gì tốt nhất mà bạn có. Thế nhưng, điều tốt nhất chúng ta có thể dành cho người khác chính là sự hiện diện thực sự của chúng ta.

IV. Những caption tiếng Anh hay cho bộ ảnh travel của bạn

Những caption tiếng Anh hay cho bộ ảnh travel của bạn

Những caption tiếng Anh hay cho bộ ảnh travel của bạn

1. Maybe you can’t buy happiness, but you can buy plane tickets to travel

Có thể bạn không mua được hạnh phúc nhưng bạn có thể mua vé máy bay để đi du lịch

2. A journey of a thousand miles begins with a single step

Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân

3. One’s destination is never a place but rather a new way at looking at things

Đích đến của một người không bao giờ là một địa điểm mà là một cách nhìn mới về mọi thứ

4. You cannot control the past, but you can control where you go next.

Bạn không thể kiểm soát quá khứ, nhưng bạn có thể kiểm soát nơi bạn sẽ đến tiếp theo.

5. The fastest way to expand your horizons is to visit somewhere new.

Cách nhanh nhất để mở rộng tầm nhìn của bạn là đến thăm một nơi nào đó mới.

6. You must go on adventures to find out where you belong.

Bạn phải dấn thân vào những cuộc phiêu lưu để tìm ra nơi mình thuộc về

7. To move, to breathe, to fly, to float. To gain all while you give. To roam the roads of lands remote: To travel is to live

Để di chuyển, để thở, để bay, để trôi nổi. Để đạt được tất cả khi bạn cho đi. Để lang thang trên những con đường của những vùng đất xa xôi: Đi du lịch là để sống

8. The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. 

Hành trình khám phá thực sự không phải là tìm kiếm những cảnh quan mới, mà là có những cái nhìn mới.

9. When a man is a traveller, the world is his house and the sky is his roof, where he hangs his hat is his home, and all the people are his family

Khi một người là một lữ khách, thế giới là ngôi nhà của anh ta và bầu trời là mái nhà của anh ta, nơi anh ta treo mũ là nhà của anh ta, và tất cả mọi người là gia đình của anh ta

10. Travel changes you. As you move through this life and this world you change things slightly, you leave marks behind, however small. And in return, life – and travel – leaves marks on you. Most of the time, those marks – on your body or on your heart – are beautiful.

Du lịch thay đổi bạn. Khi bạn đi qua cuộc sống này và thế giới này, bạn thay đổi mọi thứ một chút, bạn để lại dấu vết, dù nhỏ. Và đổi lại, cuộc sống – và du lịch – để lại dấu ấn trong bạn. Hầu hết thời gian, những dấu vết đó – trên cơ thể bạn hoặc trên trái tim bạn – đều đẹp đẽ

Xem thêm:

550 Captions About Traveling: Best Travel Captions For Instagram!

Vậy là qua bài viết bên trên, Language Link Academic đã chia sẻ với bạn 40 caption tiếng Anh được chọn lọc ý nghĩa nhất. Nó không chỉ giúp bạn lựa ra những câu nói hay để up hình lên facebook hay instagram. Khi đọc những caption tiếng Anh này, chắc hẳn bạn cũng sẽ học được một điều gì đó trong cuộc sống. 

Những caption tiếng Anh này giúp bạn nỗ lực hơn để cải thiện bản thân mỗi ngày. Giúp bạn nhận ra rằng, hiểu được bản thân là điều quan trong nhất mà không cần phải tìm kiếm ở đâu xa xôi. Hãy tập sống hạnh phúc ở giây phút hiện tại mà đừng hoài niệm về quá khứ hay lo lắng về tương lai. Sống trọn giây phút hiện tại khiến tâm bạn trở nên bình yên hơn và bạn sẽ tìm được hạnh phúc trong cuộc sống.

Ngay khi bạn chọn caption tiếng Anh cùng với bức ảnh bạn đăng lên story, chắc hẳn đó là caption tiếng Anh mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất. 

Xem thêm:

Top những caption chúc mừng sinh nhật tiếng Anh đầy ý nghĩa

Những câu chúc tết 2023 bằng tiếng Anh đầy sâu sắc và ý nghĩa

Top những tên tiếng Anh sang chảnh nhất dành cho cả nam và nữ

Top 20 bài hát tiếng Anh hay được nghe nhiều nhất hiện nay

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng "look forward to" sao cho chuẩn?

Sử dụng “look forward to” sao cho chuẩn?

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Look forward to là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, được ử dụng để thể hiện ự mong chờ, háo hức [...]

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns trong tiếng Anh

Thư viện tiếng Anh 24.05.2024

Đại từ phản thân, hay còn gọi là đại từ tự ám chỉ, là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh Chúng đóng [...]
3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP - Trật tự tính từ

3 phút giỏi ngay Quy tắc OSASCOMP – Trật tự tính từ

Thư viện tiếng Anh 26.04.2024

Trật tự tính từ trong tiếng Anh là quy tắc ắp xếp các tính từ đi kèm với danh từ để tạo nên một cụm danh từ [...]
Previous Next

Đăng ký tư vấn ngay!